Integritetspolicy

1. Allmänt

Vi värnar om din personliga integritet och vill på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas an med dig som privatperson. Det kan exempelvis röra sig om kontaktuppgifter som namn, adress eller telefonnummer.

I denna integritetspolicy beskriver vi bland annat hur Luluyou HB, org. nr 969791-2039, Österlånggatan 56A, 461 34 Trollhättan, e-mail: contact@luluyou.se, ("Luluyou" eller "vi") samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

Luluyou är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att detta sker i enlighet med tillämpad lagstiftning. Observera att våra underleverantörer själva ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Vid frågor eller funderingar gällande hur vi hanterar dina personuppgifter hänvisar vi dig i första hand till kontakt via contact@luluyou.se.


3. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?


Vi vill vara transparenta med att framföra syftet med behandlingen av dina personuppgifter. Luluyou behandlar dina personuppgifter för följande ändamål;


3.1 Behandling vid fullgörande av köp

För att kunna fullfölja köp, utförande av tjänst, offert eller fakturering behöver vi tillgång till dina personuppgifter. I denna kategori inkluderas även behandling av dina uppgifter för att kunna leverera ditt köp, skicka bekräftelse av ditt köp och kommunicera med dig angående din leverans.


Personuppgifter som kommer att behandlas är namn, telefonnummer, e-post, adress, orderinformation, betalningsmetod och fraktmetod.


Behandling är nödvändig för fullgörandet av avtal om tjänster och/eller produkter som köpts av Luluyou. Köpeavtal kan inte ingås utan dina personuppgifter.


3.2. Behandlingen vid ångerrätt, öppet köp etc


Dina personuppgifter behandlas när du önskar nyttja exempelvis ångerrätt eller öppet köp. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att följa konsumentskyddslagar.


Personuppgifter som kommer att behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-post, betalningsmetod och orderinformation.


Behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund och för att följa eventuella konsumentskyddslagar.


3.3. Behandling vid reklamation eller rättsliga ändamål


Behandling av dina personuppgifter används när du lämnar klagomål eller vill genomföra en reklamation. Uppgifter kan även komma att behandlas om det förekommer rättsliga tvister.


Personuppgifter som kommer behandlas är ditt namn, kontaktuppgifter, samt om du lämnat information som är nödvändig för ovanstående eller liknande ändamål.


Behandlingen är nödvändig för att kunna följa våra rättsliga skyldigheter gentemot konsumentskyddslagar. Vi har även ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter när det kommer till att hantera klagomål, reklamationer och bemöta rättsliga tvister eller krav.


3.4. Behandling vid bokföring


Luluyou behandlar dina personuppgifter för att upprätthålla och administrera bolagets bokföring.


Personuppgifter som kommer behandlas är namn, adress, betalningsinformation, samt information om dina befintliga och historiska beställningar.


Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla grunden för våra rättsliga förpliktelse. Detta innebär att vi måste hantera dina uppgifter för att följa lagar och regler.


3.5. Behandling vid marknadsföring


Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att rikta marknadsföring mot dig i sociala medier eller hos tredje parts webbplatser. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas om du accepterat utskick av nyhetsbrev. Detta gör vi med den grundläggande anledning att göra vår marknadsföring mer relevant för dig.


Personuppgifter som kommer behandlas är IP-adress och data från cookies. Vid nyhetsbrev kommer namn och e-pos att behandlas. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter eller tjänster till dig som kund. Du kan närsomhelst invända mot att ta emot marknadsföring.


3.6. Behandling vid analysering av webbtrafik


Vi använder dina personuppgifter för att analysera webbtrafik. Syftet med behandlingen är att förbättra användarupplevelsen och få förståelse för hur webbplatsen används. Uppgifterna kan även komma att nyttjas för att dra slutsatser om vilken målgrupp som använder vår sida. Observera att analysen är generell och inte på individnivå.


Personuppgifter som kommer att behandlas är information kring hur du interagerat med vår webbplats, teknisk data gällande enheter och inställningar, IP-adress, målgruppsinformation och om webbplatsbesöket genererat i köp eller annan konvertering.


Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förbättra, utveckla och förenkla användandet av vår webbplats. Uppgifterna blir även aktuella för att förse dig med relevanta erbjudande om våra produkter och tjänster.


3.7. Behandling vid kundservice


Vi använder dina personuppgifter för att besvara frågor och återkoppla gällande kontrakt.


Personuppgifter som kommer att behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-post, betalningsinformation, betalningshistorik och orderinformation. Vi kan även komma att behandla uppgifter eller material som du på eget initiativ har lämnat ut till oss.


Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara dina frågor.


4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?


Dina personuppgifter hanteras företrädesvis av Luluyou. Vi kan däremot komma att dela dina uppgifter med exempelvis tjänsteleverantörer eller myndigheter. Detta för att fullfölja våra skyldigheter till dig som kund samt av rättsliga skäl. Läs mer om vem vi delar dina personuppgifter med nedan:


4.1. Tjänsteleverantörer

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis fraktbolag som levererar din beställning. Företagen i fråga får enbart behandla dina personuppgifter i enlighet med det tänkta syftet personuppgifterna samlades in för. Tjänster hos underleverantörer är nödvändiga för att fullfölja våra skyldigheter gentemot dig som kund.


4.2. E-handelsleverantör

Vi använder oss av en e-handelsleverantör (Webnode AG) för att möjliggöra administration och hantering av hemsidan.


4.3. Betaltjänstleverantörer

Vi använder oss av betaltjänstleverantörer för att kunna administrera betalningar via hemsidan. Personuppgifter hos respektive betaltjänstleverantör är själva ansvariga för att dina uppgifter används i enlighet med deras separata villkor.


4.4. Samarbetspartner

När vi ingår ett kontrakt med eventuell samarbetspartner kommer vi att behandla dina personuppgifter för att ersätta motparten för trafik som hänvisats till vår hemsida. Personuppgifter som exempelvis ordernummer och köpesumma kan komma att bli nödvändiga för detta ändamål. Uppgifterna kommer enbart att användas för detta syfte och kommer inte att missbrukas på något sätt.


4.5. Marknadsförings- och analystjänster

Vi delar dina personuppgifter med marknadsföringstjänster, t.ex.Facebook och Google. Syftet med behandlingen är att kunna möjliggöra relevant marknadsföring av våra produkter eller för att förbättra hemsidan för dig som användare.


4.6. Tryckerier

När vi designar posters baserat på dina önskemål kan vi komma att dela personuppgifter om dig till vårt tryckeri. Observera att detta gäller såväl personuppgifter, som eventuell information som du har begärt ska finnas med i trycket.


4.7. Övriga mottagare

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att följa lagar eller krav från myndigheter.


5. Laglig grund


Vi behandlar dina personuppgifter i syfte av att fullgöra våra rättigheter gentemot lagar och regler. Detta förekommer i den utsträckning som krävs för det unika ändamålet.


Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra köpeavtal och ha möjlighet att leverera våra produkter och tjänster enligt avtal. Avtal kan inte ingås utan personuppgifter.


Delar av dina personuppgifter kan komma att behandlas vid så kallad intresseavvägning (t. ex. vid direktmarknadsföring). Detta sker enbart då vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra produkter eller tjänster.


Vi har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta kan exempelvis handla om uppfylla kraven för bokföringslagen.


Luluyou bearbetar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.


6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi sparar enbart dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. I de flesta fall raderar vi dina personuppgifter efter att det aktuella ärendet avslutats. Luluyou kan däremot komma att spara uppgifterna längre om det handlar om att följa våra rättsliga förpliktelse (t.ex. bokföringslagen).


7. Dina rättigheter


7.1. Rätten till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, var dina uppgifter kommer ifrån, vilket syfte uppgifterna används till och vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller lämnas ut (ett så kallat registerutdrag). Begäran om ett registerutdrag ska göras skriftligt och innehålla din underskrift. Du ska även kunna legitimera dig med en godkänd ID-handling. Begäran av registerutdrag skickas till:


Luluyou HB

Österlånggatan 56A

46134 Trollhättan


7.2. Rätten till rättelse

Om vi lagrar felaktiga personuppgifter om dig, har du rätt att lämna en begäran på att sådana uppgifter ska korrigeras. Du har även rätt att kontakta oss för att komplettera befintliga personuppgifter som du anser saknas med hänsyn till de ändamål personuppgifterna används till.


7.3. Rätten att bli bortglömd

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Om du efterfrågar en sådan begäran kommer vi att ta bort dina personuppgifter. Notera att det kan finnas lagkrav (t.ex. Bokföringslagen) som gör att vi omedelbart inte kan radera vissa personuppgifter.


7.4. Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga. Om du begärt rättelse av dina personuppgifter kan du även begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas medan korrektheten av dina personuppgifter utreds.


7.5. Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och flytta din information till annan tjänsteleverantör eller personuppgiftsansvarig. Vid dessa ärenden kommer dina uppgifter att överföras i ett strukturerat, allmänt användbart, maskinläsbart och kompatibelt format till den ansvarige.


7.6. Rätten till invändning

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som görs med stöd av intresseavvägning. I sådant fall behöver du specificera vilken behandling du avsäger dig från. Om du invänder mot behandling av personuppgifter kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.


7.7. Rätten att inkomma med klagomål

Om du upplever att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt bör du anmäla detta till oss snarast. Du har även rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten. I Sverige agerar Datainspektionen som tillsynsmyndighet.


8. Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan du hitta på Post och telestyrelsens hemsida.


9. Ändringar av integritetspolicy

Luluyou har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Ny, uppdaterad version kommer att publiceras på hemsidan.


10. Skyddet av dina personuppgifter

Luluyou vill att du ska känna dig säker på att de personuppgifterna du anförtror oss med hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Vi säkerställer därför att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling enligt krav och lag. Vi använder en svensk plattform, Webnode, som drivs av Webnode AG med säte i Schweiz.

11. Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet. Kunden accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan innan slutlig beställning.

2. När du kontaktar oss accepterar du att dina personuppgifter behandlas för att kunna uppfylla syftet med ärendet eller frågan. Via webbplatsen bekräftar du detta genom att kryssa i kryssrutan i kontaktformuläret.

12. Kontakt

Luluyou HB

Organisatiosnummer: 969791-2039

contact@luluyou.se

Österlånggatan 56A

46134 Trollhättan